Remove Friction. Make it easy to do things you like.

It kind of baffles me how little I “create” despite having a million ideas flowing in my head at any given point. Hundreds of half-developed thoughts lying around, and I’d tell myself “One day I’ll get to writing about it, when I have time to do some real deep research and organize my thoughts!” (thisContinue reading “Remove Friction. Make it easy to do things you like.”

3 Biggest Lessons College Taught Me (Freshman Year Edition)

College is full of smart people. Legit. You could have been “the sh*t” in high school, but here it always feels like everyone around you knows more than you do. Not surprisingly, my first year at VinUni was a rollercoaster. Below I share the 3 biggest lessons I’ve learned in the past year as a freshman in college. I write this as a way of reflecting on my own growth over the past year. Enjoy!

Phiêu Lưu Kì Thú của Trường Quản Trị, VinUniversity – Suýt Ngột ở Kỳ Một

Vì một lí do nào đó, khi mới vào trường tôi đã có suy nghĩ rằng “Chắc học Quản Trị ở VinUni sẽ nhàn nhất trong cả ba ngành đây ahaha” rồi thầm lêu lêu đám bạn kỹ sư, bác sĩ vì phải học Tích Phân và Lý Sinh Học. Tôi đã nhầm to.