Why We Waste: Vietnam’s Transition from Poverty to Abundance

In a few short decades, Vietnam went from a poor nation with 1 in 3 citizens being malnourished, and 1 in 4 at risk of starvation to the second largest food waster in the Asia Pacific region – only after China – and families continue to chuck away plate-loads of food every day. In this piece, I examine Vietnam’s journey with food, from poverty to abundance, to explore how it shapes our eating habits today. 

Phiêu Lưu Kì Thú của Trường Quản Trị, VinUniversity – Suýt Ngột ở Kỳ Một

Vì một lí do nào đó, khi mới vào trường tôi đã có suy nghĩ rằng “Chắc học Quản Trị ở VinUni sẽ nhàn nhất trong cả ba ngành đây ahaha” rồi thầm lêu lêu đám bạn kỹ sư, bác sĩ vì phải học Tích Phân và Lý Sinh Học. Tôi đã nhầm to.